Zgodnie ze wstępnymi wynikami drugiej tury wyborów Członków Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A., frekwencja wyniosła 48,8 procent. Oznacza to, że nie została spełniona przesłanka wskazana w Statucie Spółki (§16 ust. 2 zd. drugie) oraz Regulaminie Wyborów (§46 ust. 1 zd. drugie w zw. z §46 ust. 5 zd. pierwsze), zgodnie z którą wynik wyborów jest wiążący pod warunkiem udziału w nich co najmniej 50% wszystkich pracowników. W konsekwencji – wyniki II tury wyborów przeprowadzonej w dn. 19-22.04.2021 r. nie dają podstaw do powołania dwóch przedstawicieli Załogi do Rady Nadzorczej Spółki.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na celu zapewnienie partycypacji pracowniczej w organach Spółki, konieczne będzie powtórne przeprowadzenie procesu wyborczego Członków Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. Planuje się, że kolejne wybory przedstawicieli Załogi w Radzie Nadzorczej zostaną zorganizowane w III bądź IV kwartale bieżącego roku. Dokładana data będzie zależna od sytuacji epidemicznej. 

źródło PGE GiEK