Text Size
niedziela, czerwiec 23, 2024
 • war_5.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_6.jpg
 • warsz012.jpg
 • war_2.jpg
 • war_7.jpg
 • warsz0130.jpg
 • war_3.jpg
 • war_8.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_1.jpg

Pliki do pobrania:

 

  

ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK DORAŹNYCH Z FUNDUSZY MZZ PRC

DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

 

 1. Do otrzymania pożyczki doraźnej uprawniony jest każdy członek związku, po złożeniu wypełnionego wniosku. W przypadku nowo wstępujących uprawnienie do pożyczki nabywa się z chwilą potrącenia pierwszej składki członkowskiej przez Wydział FKZ.
 2. Maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 4000, 00 zł.
 3. Maksymalny okres spłaty wynosi 14 miesięcy dla pożyczek w kwocie 3 i 4tyś.dla pozostałych kwot 10 miesięcy.
 4. Ubiegający się o pożyczkę winien wskazać poręczyciela spłaty udzielonej pożyczki ( członek MZZ PRC), oraz wpłacić składkę na fundusz pożyczkowy w wysokości 20,00 przy kwocie do 1000, 00 zł ,przy kwocie 2000,00 w wysokości 40,00, przy kwocie 3000,00 w wysokości 60,00 , przy kwocie 4000,00 w wysokości 80,00. Składka będzie potrącona przy pierwszej racie spłaty.
 5. Pożyczki udzielane będą po rozpatrzeniu wniosków przez członków Prezydium (Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik).
 6. Ogólna kwota udzielonych pożyczek nie może przekroczyć 300 000, 00 zł.
 7. W przypadku wyczerpania kwoty 300 000, 00 zł kolejne pożyczki udzielane będą po zwrocie rat z pożyczek udzielonych wcześniej, chyba, że Zarząd zdecyduje inaczej.
 8. Spłaty odbywają się poprzez potrącenie z listy płac. Pożyczkobiorca musi upoważnić pracodawcę do dokonania potracenia.
 9. Zarząd nie może przyznać pożyczki doraźnej członkom związku, którzy zalegają z opłacaniem składki członkowskiej.

Zasady obowiązują od dnia 01. 04.2014r.

Podstawą opracowania niniejszego regulaminu jest uchwała Zarządu z dnia  28.03.2014 r.

 

ZASIŁKI STATUTOWE I ZAPOMOGI DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

I. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka:                 - 450,00 zł
 1. Wypłaca się obojgu rodzicom – członkom związku,
 2. Wypłaca się na każde urodzone dziecko oddzielnie,
 3. Wypłaca się również rodzicom na dziecko martwo urodzone,

 

II. Zasiłek z tytułu zgonu członka związku : - 500,00 zł
 1. Wypłaca się tylko jeden zasiłek dla osoby, która udokumentuje pokrycie kosztów związanych z pogrzebem.
III. Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny : - 300,00 zł
 1. Wypłaca się wszystkim członkom związku w przypadku zgonu :

-      współmałżonka,

-      rodziców, teściów,

-      dziecka na utrzymaniu,

-      osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu uprawnionego do zasiłku.

 

IV. Zasiłek z tytułu przejścia na Emeryturę

 • staż powyżej 6-ciu lat – uprawniony otrzymuje
 • staż 5-cio letni - uprawniony otrzymuje
 • staż 4 letni - uprawniony otrzymuje

 

  - 600,00 zł 

- 500,00 zł 

 - 400,00 zł

 1. Wypłaca się na wniosek członka związku odchodzącego na emeryturę,
 2. Wypłaca się osobie upoważnionej przez odchodzącego na emeryturę,

V. Zasady wypłacania zasiłków statutowych:

- prawo do zasiłków członkowie nabywają po trzech miesiącach od chwili wstąpienia do związku,

- wysokość wypłacanego zasiłku statutowego ustala się wg daty zaistnienia zdarzenia uprawniającego do zasiłku,

- obowiązuje przedłożenie aktu urodzenia lub zgonu oraz dokumentów określających stopień pokrewieństwa,

- roszczenie do wypłaty zasiłku jest aktualne w terminie do 3 miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia,

- w przypadku zbieżności dwóch zasiłków wypłacany będzie tylko jeden – korzystniejszy,

- we wszystkich przypadkach nieuregulowanych powyższymi zasadami Zarząd związku ma prawo podjęcia decyzji indywidualnej.

VI. Przyznawanie zapomóg : 300,00 zł

Udzielenie zapomóg zależy od posiadanych przez Zarząd związku możliwości oraz potrzeb zgłaszających, przy zachowaniu zasady samowystarczalności finansowej Zarządu związku. Ubiegający się o tę formę pomocy zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o wysokości dochodu (dochód brutto na członka rodziny, odcinek emerytury, renty, świadczeń alimentacyjnych).

 

Związki Zawodowe