Text Size
czwartek, luty 22, 2024

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku. Powtarzalny wynik EBITDA w II kwartale wyniósł ok. 1,6 mld złotych, czyli o 22 proc. mniej niż w II kwartale 2021 roku. W ujęciu narastającym powtarzalna EBITDA za pierwsze półrocze osiągnęła ok. 4,2 mld złotych i była niższa o 2 proc. niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał 2022 r. Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,0 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 8,8 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 8,4 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,4 PJ. Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w II kwartale 2022 r. wyniósł około 1 616 mln zł, w tym: segment Energetyka Konwencjonalna: -44 mln zł (strata), segment Ciepłownictwo: -154 mln zł (strata), segment Dystrybucja: 681 mln zł, segment Obrót: 875 mln zł, segment Energetyka Odnawialna: 340 mln zł, segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 14 mln zł. Ponadto, na wyniki II kwartału 2022 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym powiększające wynik EBITDA łącznie o około 2 161 mln zł. Na wynik okresu największy wpływ miały, mające charakter niegotówkowy, zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej, które przełożyły się na powiększenie wyniku EBITDA o 2 160 mln zł. W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w II kwartale 2022 r. wyniósł około 3 777 mln zł, w tym: segment Energetyka Konwencjonalna: 2 092 mln zł, segment Ciepłownictwo: -142 mln zł (strata), segment Dystrybucja: 674 mln zł, segment Obrót: 900 mln zł, segment Energetyka Odnawialna: 341 mln zł, segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 14 mln zł. Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2 266 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 949 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosło około 2 376 mln zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 12,8 mld zł. Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w II kwartale 2022 r. przez: - segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 478,5 zł/MWh, - segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 474,7 zł/MWh. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 311,6 złotych/MWh. Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 r. jest planowana na 20 września 2022 r.

Związki Zawodowe