Text Size
sobota, lipiec 13, 2024

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017r.

Od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać modyfikacje mających uprościć pracodawcom wypełnianie niektórych obowiązków z zakresu prawa pracy. Tak przewiduje ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zgodnie z ww. ustawą zmianie ulegnie pięć artykułów Kodeksu pracy.

1. Nastąpi zmiana w zakresie obowiązku wydania regulaminu wynagradzania. 

Podmioty dające zatrudnienie mniej niż 50 pracownikom, regulaminy będą mogły tworzyć dobrowolnie, przy czym pracodawcy zatrudniający nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, będą musiały ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

2. Od 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana w zakresie zasad wydawania świadectw pracy i ich treści. 

Ustawodawca chcąc ułatwić zasady wystawiania świadectw pracy, wprowadza regulacje, w myśl których:

  • jeśli dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia, wówczas pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego zakończonego okresu zatrudnienia – tylko na wniosek tego pracownika (który może być złożony także w formie elektronicznej) – w takich okolicznościach czas na wydanie świadectwa to 7 dni od wpłynięcia wniosku, w przypadku, gdy pracodawca nie ma zamiaru zatrudnienia tego samego pracownika w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia, jest on zobligowany do wydania świadectwa pracy obejmującego wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia tego pracownika, za które nie wydano mu świadectwa pracy lub świadectw pracy.

3. Forma pisemna dla umowy o współodpowiedzialności materialnej.

Od 1 stycznia 2017 r. umowy o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie zawierane między pracodawcą i pracownikami muszą być zawierane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej. Do omawianych umów trwających w dniu 1 stycznia 2017 r. stosuje się regulacje w brzmieniu dotychczasowym.

4. Od 1 stycznia 2017 r. zmiana w zakresie obowiązku wydania regulaminu pracy

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy, które zawierają to co zgodnie z Kodeksem pracy winien zawierać regulamin pracy.

Nowa zasada jest taka, że pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy, które zawierają to co zgodnie z Kodeksem pracy winien zawierać regulamin pracy.Tworzenie zfśs w 2017 r.Od nowego roku pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników według stanu na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty tworzy obligatoryjnie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Natomiast pracodawca z niższym stanem zatrudnienia tworzy ten fundusz fakultatywnie.

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, może ona wystąpić z wnioskiem o utworzenie zfśs.

5. Zmiana terminów wnoszenia pozwów przez pracowników

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie te terminy ulegają wydłużeniu do 21 dni.

Związki Zawodowe