Text Size
sobota, lipiec 13, 2024

W dniu 10.03.2017r Strona społeczna wraz z Pracodawcą po długich negocjacjach podpisła Protokołu Dodatkowego nr 12 do ZUZ. Protokół wprowadza zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) który doprecyzowuje część zapisów i definiują zagadnienia, dotychczas nieuregulowane w ZFŚS. Zmiany te dotyczą m.in:

  1. Definicji członków rodziny, w tym dzieci;
  2. sposobu dokumentowania dochodu wyliczanego na członka rodziny wraz z podaniem katalogu dokumentów wymaganych przy określaniu progu dochodowego;
  3. Doprecyzowanie zasad dofinansowania do pobytów sanatoryjnych pracowników, emerytów i rencistów;
  4. możliwości korzystania ze świadczeń przez osoby, które odeszły na PDO i pobierają świadczenie przedemerytalne;
  5. możliwości wykorzystania dofinansowania do wypoczynku urlopowego w przypadku przebywania na długotrwałym zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym;
  6. zasad korzystania z wypoczynku dla dzieci w formie zimowisk, obozów i kolonii oraz sposobu dokumentowania tego wypoczynku;
  7. Doprecyzowana została również część regulująca działalność mieszkaniową;
  8. Rozszerzono katalog prac remontowych, które mogą być dofinansowane z ZFŚS, zwłaszcza o instalacje proekologiczne i poprawiające efektywność energetyczną mieszkania czy budynku.

Związki Zawodowe