Text Size
sobota, lipiec 13, 2024

Witam wszystkich.

Do zdarzeń, które w ostatnich dniach miały miejsce i które warte są poświecenia kilku chwil aby się z nimi zapoznać mogę zaliczyć posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania oraz Sprawozdawcze Zebranie Delegatów naszego Związku Zawodowego. Zacznę od wcześniejszego w dacie -  spotkania Rady.  Było to posiedzenie dwudniowe. 

W pierwszym dniu Strona Społeczna na roboczym spotkaniu omówiła bieżącą sytuację w Oddziałach. Odnieśliśmy się do podpisanych porozumień kończących spory zbiorowe,  porozumień dotyczących stosowania Kodeksu Etyki, polityki płacowej w Oddziałach oraz obsługi prawnej Rady. Wymieniliśmy się informacjami na temat funkcjonowania grupowego ubezpieczenia na życie oraz przebiegu  spotkań dotyczących prac projektowych i prowadzonego postępowania  dot. Pracowniczych Programów Emerytalnych  łącznie z przedstawionymi ofertowymi prezentacjami TFI PZU S.A. i  PKO TFI S.A.  Jako postulat przedstawicieli z Oddziału Elektrownia Turów zgłosiliśmy palący problem w spółce Eltur-Serwis. Udało nam się przekonać uczestników spotkania, że sprawa spółki Eltur-Serwis musi znaleźć się w agendzie spotkania plenarnego Rady z udziałem Zarządu PGE GiEK S.A. W bloku spraw różnych poruszyliśmy sprawę dnia wolnego od pracy, który powinien być udzielony pracownikom Oddziałów wytwarzania w dacie uroczystych akademii z okazji Dnia Energetyka. Szerzej omówię to zagadnienie jak będę miał wiedzę na ten temat. Ustaliliśmy wstępnie,że czekamy w tej sprawie na propozycje Pracodawców.

W dniu następnym odbyło się spotkanie Rady z członkami  Zarządu PGE GiEK S.A. Obecny był; Pan Stanisław Żuk  Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia i Pan Krzysztof Domagała Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Departamentów – HR i Prawnego. 

Zaskoczeniem dla Strony Społecznej była nieobecność Prezesa Sławomira Zawady, ponieważ spotkanie było umówione  i z różnych przyczyn dwukrotnie przekładane. Sytuację wyjaśnił Pan Stanisław Żuk i poprosił o wyrozumiałość i nie odwoływanie rozmów. Podkreślił, że obecni na spotkaniu członkowie Zarządu są umocowani do prowadzenia rozmów. Tak też się stało. Dużo emocji wywołała sprawa Eltur-Serwis. Prezes Stanisław Żuk poinformował  Stronę Społeczną, że przygotowywany jest program naprawczy   dla spółki Eltur-Serwis a nadzór nad działalnością spółki osobiście sprawuje Prezes Zawada.

Przedstawiciele związków zawodowych z innych Oddziałów zwrócili nam uwagę, że Rada jako gremium nie powinna zajmować się spółkami zależnymi. Uzgodniliśmy zatem, że problem ten przedstawimy właścicielowi tzn. Zarządowi PGE S.A. niemniej uważamy, że mówimy o problemie ok. sześciuset pracowników i każde gremium jest ważne, zwłaszcza to w którym uczestniczą osoby z kręgu nadzoru. W kolejnych punktach odnieśliśmy się do tematów wyżej opisanych a szczególny nacisk położyliśmy na konieczność aktualizacji treści  „Mechanizmu ustalania wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u Pracodawców GK PGE”. Do wszystkich naszych postulatów Zarząd odniesie się na kolejnym spotkaniu natomiast w sprawie „wskaźnika płac” mamy już odzew i w tej sprawie 30 marca odbędzie się spotkanie przedstawicieli wszystkich trzech Społecznych Rad. To tyle w temacie Rady Wytwarzania. Teraz przechodzę do naszego zebrania.

Jak wszystkim wiadomo Sprawozdawcze Zebranie Delegatów odbyło się w środę 22 marca. Porządek obrad przewidywał powołanie komisji problemowych, złożenie sprawozdań przez Przewodniczącego, Skarbnika oraz Komisję Rewizyjną, panele dyskusyjne - roboczy oraz  z udziałem gości Zebrania - oraz przyjęcie uchwał i wniosków. W Zebraniu uczestniczyło ogółem 40 Delegatów na 53 uprawnionych. Na wstępie Delegaci minutą ciszy uczcili pamięć zmarłej koleżanki Krystyny Morończyk oraz zmarłego kolegi Krzysztofa Żelazo. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Przewodniczącym Zebrania jednogłośnie został wybrany kol. Bogdan Tokarski. W imieniu  Zarządu sprawozdanie z pracy Zarządu oraz z działalności finansowej w 2016 roku złożył Przewodniczący Związku Janusz Mańko.   W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie złożył jej Przewodniczący kol. Rafał Czerwiński. Po złożeniu sprawozdań odbył się pierwszy panel dyskusyjny. Po dyskusji Przewodniczący Zebrania przeprowadził głosowania nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium. Delegaci udzielili absolutorium za rok sprawozdawczy 2016 -  Przewodniczącemu Związku, Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej. 
W trakcie ogłoszonej przerwy odbyło się posiedzenie Zarządu Związku. Po przerwie Delegaci powitali zaproszonych na Zebranie gości. Z Oddziału Elektrownia Turów zaszczycili nas Pan Paweł Styczyński – DyrektorEkonomiczno-Finansowy oraz Pan Tomasz Żelazko – Dyrektor Techniczny.  Z Epore Sp. z o.o.  Oddział Bogatynia obecny był Pan Bogdan Brzozowski

 – Dyrektor Oddziału. Niestety wyjazd służbowy uniemożliwił udział w Zebraniu Dyrektorowi naszego Oddziału Panu Piotrowi Frąszczakowi i Panu Rafałowi Rozentreterowi – Prezesowi Spółki Eltur-Serwis.

Rozpoczęliśmy drugi panel dyskusyjny. Dyskusja koncentrowała się na sprawach płacowych, procesu modernizacji bloków 1 -3, zmian w Zakładowym Regulaminie  Świadczeń Socjalnych. Po wyczerpaniu tematów dyskusji Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za obecność i zakończył obrady. 

I to tyle ze spraw bieżących. Pozdrawiam. J.M.

        

Związki Zawodowe