Text Size
niedziela, czerwiec 26, 2022

Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”

- informacje o działalności Funduszu w roku 2017

 Zakończył się rok 2017. Był to już 18 rok działalności PFE Nowy Świat na rynku pracowniczych programów emerytalnych. Aktualnie z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzonych jest 19 pracowniczych programów emerytalnych.

Według stanu na koniec roku 2017 Fundusz prowadził 4.991 aktywnych rachunków Członków Funduszu będących uczestnikami programów prowadzonych z Funduszem, na które pracodawcy przekazywali składki podstawowe i dodatkowe (w przypadku złożenia takiej deklaracji przez pracownika). Ponadto w Funduszu otwarte były 1.623 rachunki bierne, tzn. takie na które pracodawcy nie przekazują już składek, a rachunki te są prowadzone z uwagi, że Członkowie Funduszu nie dokonali wypłat (w przypadku posiadania uprawnień ustawowych) lub wypłat transferowych. Środki na rachunkach biernych są zarządzane dokładnie na takich samych zasadach jak rachunki, na które pracodawcy przekazują comiesięczne składki. W roku 2017 pracodawcy przekazali do Funduszu łącznie 28.511.084,00 złotych z tytułu składek podstawowych i 1.185.379,34 złotych z tytułu składek dodatkowych.

Wartość aktywów netto PFE Nowy Świat na ostatni dzień roboczy 2017 roku wyniosła 466.435.693,68 złotych.

W roku 2017 Fundusz zrealizował wypłaty z łącznie 347 rachunków na rzecz osób, które nabyły stosowne uprawnienia ustawowe. Ponadto zrealizowanych zostało 6 wypłat transferowych do innych pracowniczych programów emerytalnych oraz 56 wypłat transferowych na indywidualne konta emerytalne. Łączna wartość zrealizowanych świadczeń z tytułu wypłat i wypłat transferowych w roku 2017 wyniosła 27.297.630,08 złotych.

Rok 2017 pod względem inwestycyjnym był dla Funduszu rokiem bardzo udanym. W skali całego minionego roku stopa zwrotu PFE Nowy Świat  wyniosła 8,88% i był to najlepszy rok od pięciu lat.

Wyniki inwestycyjne Funduszu wg stanu na dzień 29 grudnia 2017r. w różnych okresach jego działalności przedstawiono w poniższej tabeli.

Okres

Stopa zwrotu PFE Nowy Świat

1 rok

8,88 %

3 lata

11,63 %

5 lat

21,02 %

10 lat

46,39 %

od początku działalności tj. od 29.02.2000r.

189,04 %

średnioroczna efektywna stopa zwrotu

6,13 %

Strategia inwestycyjna PFE Nowy Świat, to strategia charakterystyczna dla funduszy stabilnego wzrostu stanowiąca swego rodzaju standard dla inwestycji realizowanych w obszarze produktów emerytalnych, gdzie optymalnie wyważone zostały relacje pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu a ryzykiem inwestycyjnym.

Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A., które zarządza PFE Nowy Świat, udział akcji spółek publicznych (samodzielnie lub łącznie z prawami do akcji i/lub z prawami poboru) w portfelu Funduszu w wymiarze alokacji strategicznej (długoterminowej) określony został na poziomie 32% wartości aktywów Funduszu. W ramach alokacji taktycznej aktywów dopuszczalne było odchylenie (w okresie jednego roku liczonego od 1 stycznia 2017r.) w wysokości plus 5 punktów procentowych, tzn. do 37%. W roku 2017 średnie zaangażowanie aktywów Funduszu w części akcyjnej wahało się w okolicach 32%.

W tym miejscu https://www.prte.pl/aktualnosci.php

można pobrać dokumenty, komunikaty i informacje przygotowywane przez PTE Nowy Świat S.A., które związane są z PPE prowadzonymi z PFE Nowy Świat:

 Statut Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A.

Statut Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej PFE Nowy Świat Ulotka informacyjna - Składka Dodatkowa w PPE Informacja o zasadach wypłat z PPE Instrukcja wypełniania formularzy PFE Nowy Świat Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Związki Zawodowe