Text Size
niedziela, czerwiec 26, 2022

Witam Wszystkich.

      Chcę poinformować, że 2 lutego br. odbyło się pierwsze  posiedzenie Zarządu naszego związku. Posiedzenie to poprzedzone było spotkaniem członków Komisji Rewizyjnej podczas którego Komisja w pełnym składzie dokonała szczegółowej kontroli działalności finansowej i operacyjnej biura. Po przeprowadzonej kontroli otrzymaliśmy rekomendację do przedstawienia Zarządowi sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Posiedzenie Zarządu odbywało się z udziałem dwóch członków Komisji Rewizyjnej. Nieobecna była tylko jedna osoba, a nieobecność była wcześniej usprawiedliwiona. 

     Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności związku w 2017 roku. Członkowie Zarządu zapoznali się z przygotowanym sprawozdaniem finansowym oraz z informacją statystyczną odzwierciedlającą ilość, decyzji czy stanowisk jakie były przedmiotem działań Prezydium, Zarządu i samego biura związku. Na podstawie tych dokumentów oraz pozytywnej  oceny pracy - przewodniczącego związku i sekretariatu biura - przez Komisję Rewizyjną, Zarząd Związku zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2017r. podejmując w tej sprawie przedmiotową uchwałę.  Również w formie uchwały został zatwierdzony tegoroczny plan działalności finansowej. Kolejne uchwały Zarządu dotyczyły sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz przygotowania sprawozdania do Urzędu Skarbowego. Podjęliśmy również  decyzję w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla  różnych przedsięwzięć organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia, które się do nas jako do związku zawodowego o taką pomoc zwróciły. Podkreślę w tym miejscu, że staramy się pomagać w organizowaniu takich imprez jak zawody sportowe,  turnieje, rajdy, pikniki wędkarskie i inne wydarzenia w których biorą udział głównie dzieci. Stąd również decyzja o wsparciu imprez organizowanych z okazji Dnia Dziecka. Z doświadczenia wiem, że w trakcie roku pojawią się też inne wnioski o wsparcie konkretnych zamierzeń. Te wystąpienia będą przedmiotem kolejnych posiedzeń Zarządu lub Prezydium. W kolejnej uchwale wyraziliśmy wolę podpisania kolejnego 14 już Protokołu Dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników naszego Oddziału. Rzecz dotyczy ujednolicenia zasad wypłaty ekwiwalentu za energię elektryczną naszym emerytom, rencistom, pobierającym zasiłki     i świadczenia przedemerytalne. Zarząd podjął  również decyzję o przystąpieniu do tworzącej się wspólnej reprezentacji niektórych związków zawodowych z Kopalni i Elektrowni Turów pod nazwą Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny. W tej sprawie Prezydium Zarządu udzieliło Zarządowi  rekomendacji dla tej inicjatywy. Głosowanie tej uchwały poprzedziła dyskusja dotycząca zakresu kompetencji MZK,  zasad przyszłej współpracy i treści porozumienia lub regulaminu współpracy.

      Na zakończenie posiedzenia poinformowałem Zarząd o mającej się odbyć
w Bełchatowie w siedzibie PGE GiEK S.A. prezentacji  powołanego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PGE S.A. Na tą prezentację zostało zaproszonych po dwóch przewodniczących organizacji związkowych z poszczególnych oddziałów.  

     To na dzisiaj wszystko co miałem do przekazania. Oczywiście informację o prezentacji jak również o roboczym i plenarnym posiedzeniu Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania (15/16 luty) przekażę w kolejnym komunikacie. 

Pozdrawiam. J.M. 

Związki Zawodowe