Text Size
wtorek, sierpień 09, 2022
 • war_7.jpg
 • war_1.jpg
 • warsz0130.jpg
 • war_3.jpg
 • war_8.jpg
 • war_2.jpg
 • warsz0124.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_5.jpg
 • warsz012.jpg
 • war_6.jpg

Podpisanie Protokołu Dodatkowego do ZUZ

W dniu 10.03.2017r Strona społeczna wraz z Pracodawcą po długich negocjacjach podpisła Protokołu Dodatkowego nr 12 do ZUZ. Protokół wprowadza zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) który doprecyzowuje część zapisów i definiują zagadnienia, dotychczas nieuregulowane w ZFŚS. Zmiany te dotyczą m.in:

 1. Definicji członków rodziny, w tym dzieci;
 2. sposobu dokumentowania dochodu wyliczanego na członka rodziny wraz z podaniem katalogu dokumentów wymaganych przy określaniu progu dochodowego;
 3. Doprecyzowanie zasad dofinansowania do pobytów sanatoryjnych pracowników, emerytów i rencistów;
 4. możliwości korzystania ze świadczeń przez osoby, które odeszły na PDO i pobierają świadczenie przedemerytalne;
 5. możliwości wykorzystania dofinansowania do wypoczynku urlopowego w przypadku przebywania na długotrwałym zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym;
 6. zasad korzystania z wypoczynku dla dzieci w formie zimowisk, obozów i kolonii oraz sposobu dokumentowania tego wypoczynku;
 7. Doprecyzowana została również część regulująca działalność mieszkaniową;
 8. Rozszerzono katalog prac remontowych, które mogą być dofinansowane z ZFŚS, zwłaszcza o instalacje proekologiczne i poprawiające efektywność energetyczną mieszkania czy budynku.

PGE GiEK planuje wybudować w Elektrociepłowni blok biomasowy

PGE GiEK planuje wybudować w Elektrociepłowni Lublin Wrotków blok biomasowy, który będzie opalany słomą oraz zrębkami leśnymi. Założono, że zainstalowana moc generatora będzie wynosić 29 MWe, a maksymalna moc cieplna 45 MWt. Zakładana dyspozycyjność jednostki to 7896 godzin rocznie. Paliwem spalanym w bloku ma być słoma (50 proc.) oraz zrębki leśne (50 proc.). Nominalny strumień paliwa ma wynosić po 93,6 tys. ton rocznie dla każdego z nich. Ponadto zlecenie na wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę otrzymał Energoprojekt-Warszawa. 

źródło wnp

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017r.

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017r.

Od 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać modyfikacje mających uprościć pracodawcom wypełnianie niektórych obowiązków z zakresu prawa pracy. Tak przewiduje ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zgodnie z ww. ustawą zmianie ulegnie pięć artykułów Kodeksu pracy.

1. Nastąpi zmiana w zakresie obowiązku wydania regulaminu wynagradzania. 

Podmioty dające zatrudnienie mniej niż 50 pracownikom, regulaminy będą mogły tworzyć dobrowolnie, przy czym pracodawcy zatrudniający nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, będą musiały ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

2. Od 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana w zakresie zasad wydawania świadectw pracy i ich treści. 

Ustawodawca chcąc ułatwić zasady wystawiania świadectw pracy, wprowadza regulacje, w myśl których:

 • jeśli dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni od dnia ustania poprzedniego zatrudnienia, wówczas pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy dotyczące poprzedniego zakończonego okresu zatrudnienia – tylko na wniosek tego pracownika (który może być złożony także w formie elektronicznej) – w takich okolicznościach czas na wydanie świadectwa to 7 dni od wpłynięcia wniosku, w przypadku, gdy pracodawca nie ma zamiaru zatrudnienia tego samego pracownika w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia, jest on zobligowany do wydania świadectwa pracy obejmującego wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia tego pracownika, za które nie wydano mu świadectwa pracy lub świadectw pracy.

3. Forma pisemna dla umowy o współodpowiedzialności materialnej.

Od 1 stycznia 2017 r. umowy o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie zawierane między pracodawcą i pracownikami muszą być zawierane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej. Do omawianych umów trwających w dniu 1 stycznia 2017 r. stosuje się regulacje w brzmieniu dotychczasowym.

4. Od 1 stycznia 2017 r. zmiana w zakresie obowiązku wydania regulaminu pracy

Od 1 stycznia 2017 r. pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić regulamin pracy, chyba że obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy, które zawierają to co zgodnie z Kodeksem pracy winien zawierać regulamin pracy.

Nowa zasada jest taka, że pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy, które zawierają to co zgodnie z Kodeksem pracy winien zawierać regulamin pracy.Tworzenie zfśs w 2017 r.Od nowego roku pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników według stanu na dzień 1 stycznia danego roku w przeliczeniu na pełne etaty tworzy obligatoryjnie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Natomiast pracodawca z niższym stanem zatrudnienia tworzy ten fundusz fakultatywnie.

W przypadku przedsiębiorców zatrudniających nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, może ona wystąpić z wnioskiem o utworzenie zfśs.

5. Zmiana terminów wnoszenia pozwów przez pracowników

Od 1 stycznia 2017 r. wszystkie te terminy ulegają wydłużeniu do 21 dni.

Projekt porozumienia

W związku z ustaleniami z dnia 16.11.2016 spotkania ze Stroną Społeczną PGE GiEK S.A. i poczynionymi dziś konsultacjami z „trzecią stroną porozumienia”, która bierze udział w procesie negocjacjiczyli  PGE S.A., przesyłamy niniejszym skorygowany  kończącego spory zbiorowe. Projekt zawiera:

 1. uzupełnienie w § 5 ust. 2, zgodne z postulatem Związków Zawodowych, dotyczące uściślenia w zakresie odprawy pieniężnej, o której mowa w Ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikiem stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przysługującej pracownikowi niezależnie od odszkodowania z tytułu naruszenia zasad określonych w porozumieniu;
 2. wymaganą przez PGE S.A. klauzulę spokoju społecznego, zapisaną w treści § 7 ust. 3, analogiczną do przyjętych  w innych liniach biznesowych PGE.
Ponadto, zgodnie z ustaleniami z PGE S.A. zaznaczamy, że załączony wzór załącznika etatyzacyjnego do ww. porozumienia jest rekomendowany jako podstawowy do zastosowania w rozmowach etatyzacyjnych.
    

Rozmowy

Witam Wszystkich.

               Od dłuższego czasu nie było żadnego postępu w „rozmowach”, których kanwą był zawieszony a w późniejszym czasie odwieszony spór zbiorowy. Nie miałem zatem tematu do podzielenia się nimi z Wami. Obecna sytuacja i forma dialogu pozwala na przekazanie kilku informacji z tego obszaru.   Celowo użyłem słowa „rozmowy” gdyż jest dalej tak jak wcześniej pisałem tzn. Pracodawcy uważają, że nasze rozmowy są negocjacjami a Strona Społeczna stoi na stanowisku , że są to mediacje. Tu niestety nic się nie zmieniło. Najważniejsze, że dochodzi do spotkań i rozmów i strony nie stoją w bezczynności. Pojawił się oczywiście element eskalacji sporu w postaci postawienia ultimatum co do terminu przedłożenia  przez Pracodawców konkretnego projektu porozumienia, który byłby fundamentem do zakończenia sporu i, którego elementem uzgodnień były by nasze postulaty dotyczące etatyzacji w poszczególnych oddziałach oraz gwarancje zatrudnienia. Taki projekt został Stronie Społecznej przedstawiony w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj tj. 11 października  w Bełchatowie odbywają się kolejne rozmowy. Pracodawcy wstępnie określili okres wydłużenia gwarancji. Pozostaje jeszcze ważny element etatyzacji. Nie podam szczegółów omawianego projektu, ponieważ Strona Społeczna dopiero dzisiaj omówi jego merytoryczną  zawartość. Można jednak przypuszczać, że jest szansa na porozumienie w „dialogu” a nie na „barykadach”.

Drugim wątkiem, który chcę poruszyć jest temat płacowy. Jest już więcej niż pewne, że ze Strony władz spółki nie będzie żadnych decyzji dotyczących płac w Oddziałach. Nie ukrywam, że obie strony liczyły na „jakieś” decyzje, które pozwoliły by na uruchomienie przeszeregowań „układowych”. Dobra informacją jest to, że nie było złych decyzji tzn. takich, które doprowadziłyby do zawieszenia stosowania niektórych przepisów Układu Zbiorowego  Pracy.

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Strony Społecznej z Dyrekcją Oddziału. Służby płacowe przedstawiły nam sytuację funduszu płac ze wszystkimi zdarzeniami, które miały miejsce w tym roku. Informacja dotyczyła formalnych decyzji dotyczących indywidualnych przeszeregowań związanych z awansami Pracowników, zmianą stanowisk w wyniku których Dyrektor przyznawał płace wyższą od poprzedniej, zmianą stanowisk gdzie stawka zasadnicza była zmniejszona oraz indywidualne przeszeregowania łącznie ze stawkami przedemerytalnymi. Otrzymaliśmy również projekt porozumienia w którym Pracodawca przewiduje wypłatę premii z funduszu płac w wysokości pozwalającej na realizację wskaźnika wzrostu płac przewidzianego na 2016 rok. Padła propozycja wypłaty jednorazowej premii, której wielkość oraz podział Strony uzgodnią na kolejnym spotkaniu. Wstępnie przyjęliśmy,  że mogłaby być wypłacona w listopadzie. Omówiliśmy również temat grudniowej premii dodatkowej (15 % obligatoryjnie i 10% uznaniowo). W tej sprawie obowiązuje inne porozumienie. Pracodawca potwierdził, że są również środki na ZFŚS przewidziane na świąteczną pomoc materialno-rzeczową. W kwestii przeszeregowań układowych Pracodawca zaproponował przeniesienie tej regulacji na rok 2017. Po szczegółowym wyliczeniu środków z tego roku i z projekcji funduszu płac roku 2017 uzgodnimy datę uruchomienia przeszeregowań układowych. Zaproponowaliśmy Pracodawcy zawarcie łącznego porozumienia płacowego na 2016 i 2017 rok. O dacie kolejnego spotkania zostaniemy powiadomieni w najbliższym czasie.

To tyle ze spraw bieżących. Informacje o ustaleniach i zapisy porozumienia przekażę niezwłocznie po ich jego podpisaniu. Pozdrawiam. J.M.

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption