Text Size
sobota, lipiec 13, 2024
 • war_6.jpg
 • war_1.jpg
 • war_7.jpg
 • war_5.jpg
 • warsz012.jpg
 • warsz0130.jpg
 • war_8.jpg
 • war_2.jpg
 • warsz0124.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • war_3.jpg

Pierwsze posiedzenie Zarządu

Witam Wszystkich.

      Chcę poinformować, że 2 lutego br. odbyło się pierwsze  posiedzenie Zarządu naszego związku. Posiedzenie to poprzedzone było spotkaniem członków Komisji Rewizyjnej podczas którego Komisja w pełnym składzie dokonała szczegółowej kontroli działalności finansowej i operacyjnej biura. Po przeprowadzonej kontroli otrzymaliśmy rekomendację do przedstawienia Zarządowi sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Posiedzenie Zarządu odbywało się z udziałem dwóch członków Komisji Rewizyjnej. Nieobecna była tylko jedna osoba, a nieobecność była wcześniej usprawiedliwiona. 

     Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności związku w 2017 roku. Członkowie Zarządu zapoznali się z przygotowanym sprawozdaniem finansowym oraz z informacją statystyczną odzwierciedlającą ilość, decyzji czy stanowisk jakie były przedmiotem działań Prezydium, Zarządu i samego biura związku. Na podstawie tych dokumentów oraz pozytywnej  oceny pracy - przewodniczącego związku i sekretariatu biura - przez Komisję Rewizyjną, Zarząd Związku zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2017r. podejmując w tej sprawie przedmiotową uchwałę.  Również w formie uchwały został zatwierdzony tegoroczny plan działalności finansowej. Kolejne uchwały Zarządu dotyczyły sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz przygotowania sprawozdania do Urzędu Skarbowego. Podjęliśmy również  decyzję w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla  różnych przedsięwzięć organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia, które się do nas jako do związku zawodowego o taką pomoc zwróciły. Podkreślę w tym miejscu, że staramy się pomagać w organizowaniu takich imprez jak zawody sportowe,  turnieje, rajdy, pikniki wędkarskie i inne wydarzenia w których biorą udział głównie dzieci. Stąd również decyzja o wsparciu imprez organizowanych z okazji Dnia Dziecka. Z doświadczenia wiem, że w trakcie roku pojawią się też inne wnioski o wsparcie konkretnych zamierzeń. Te wystąpienia będą przedmiotem kolejnych posiedzeń Zarządu lub Prezydium. W kolejnej uchwale wyraziliśmy wolę podpisania kolejnego 14 już Protokołu Dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego dla Pracowników naszego Oddziału. Rzecz dotyczy ujednolicenia zasad wypłaty ekwiwalentu za energię elektryczną naszym emerytom, rencistom, pobierającym zasiłki     i świadczenia przedemerytalne. Zarząd podjął  również decyzję o przystąpieniu do tworzącej się wspólnej reprezentacji niektórych związków zawodowych z Kopalni i Elektrowni Turów pod nazwą Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny. W tej sprawie Prezydium Zarządu udzieliło Zarządowi  rekomendacji dla tej inicjatywy. Głosowanie tej uchwały poprzedziła dyskusja dotycząca zakresu kompetencji MZK,  zasad przyszłej współpracy i treści porozumienia lub regulaminu współpracy.

      Na zakończenie posiedzenia poinformowałem Zarząd o mającej się odbyć
w Bełchatowie w siedzibie PGE GiEK S.A. prezentacji  powołanego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PGE S.A. Na tą prezentację zostało zaproszonych po dwóch przewodniczących organizacji związkowych z poszczególnych oddziałów.  

     To na dzisiaj wszystko co miałem do przekazania. Oczywiście informację o prezentacji jak również o roboczym i plenarnym posiedzeniu Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania (15/16 luty) przekażę w kolejnym komunikacie. 

Pozdrawiam. J.M. 

Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”

Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”

- informacje o działalności Funduszu w roku 2017

 Zakończył się rok 2017. Był to już 18 rok działalności PFE Nowy Świat na rynku pracowniczych programów emerytalnych. Aktualnie z Pracowniczym Funduszem Emerytalnym „Nowy Świat” prowadzonych jest 19 pracowniczych programów emerytalnych.

Według stanu na koniec roku 2017 Fundusz prowadził 4.991 aktywnych rachunków Członków Funduszu będących uczestnikami programów prowadzonych z Funduszem, na które pracodawcy przekazywali składki podstawowe i dodatkowe (w przypadku złożenia takiej deklaracji przez pracownika). Ponadto w Funduszu otwarte były 1.623 rachunki bierne, tzn. takie na które pracodawcy nie przekazują już składek, a rachunki te są prowadzone z uwagi, że Członkowie Funduszu nie dokonali wypłat (w przypadku posiadania uprawnień ustawowych) lub wypłat transferowych. Środki na rachunkach biernych są zarządzane dokładnie na takich samych zasadach jak rachunki, na które pracodawcy przekazują comiesięczne składki. W roku 2017 pracodawcy przekazali do Funduszu łącznie 28.511.084,00 złotych z tytułu składek podstawowych i 1.185.379,34 złotych z tytułu składek dodatkowych.

Wartość aktywów netto PFE Nowy Świat na ostatni dzień roboczy 2017 roku wyniosła 466.435.693,68 złotych.

W roku 2017 Fundusz zrealizował wypłaty z łącznie 347 rachunków na rzecz osób, które nabyły stosowne uprawnienia ustawowe. Ponadto zrealizowanych zostało 6 wypłat transferowych do innych pracowniczych programów emerytalnych oraz 56 wypłat transferowych na indywidualne konta emerytalne. Łączna wartość zrealizowanych świadczeń z tytułu wypłat i wypłat transferowych w roku 2017 wyniosła 27.297.630,08 złotych.

Rok 2017 pod względem inwestycyjnym był dla Funduszu rokiem bardzo udanym. W skali całego minionego roku stopa zwrotu PFE Nowy Świat  wyniosła 8,88% i był to najlepszy rok od pięciu lat.

Wyniki inwestycyjne Funduszu wg stanu na dzień 29 grudnia 2017r. w różnych okresach jego działalności przedstawiono w poniższej tabeli.

Czytaj więcej: Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”

Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny (MZK)

Wczoraj 23 lutego odbyło się wspólne spotkanie sześciu  organizacji związkowych. Trzy z elektrowni i trzy  z kopalni Turów. Celem spotkania było podjęcie współpracy międzyzwiązkowej opartej na wspólnym działaniu w ramach ochrony zbiorowych interesów pracowników obu oddziałów, wspieranie inicjatyw inwestycyjnych, innowacyjnych i rozwojowych mających wpływ na utrwalanie silnej pozycji naszych oddziałów w Grupie Kapitałowej PGE. Wstępnie potwierdziliśmy  zasadność takiej współpracy i omówiliśmy zasady przyszłej współpracy.

Przyjęliśmy również roboczą nazwę wspólnej reprezentacji pod nazwą Międzyzwiązkowy Zespół Konsultacyjny (MZK).  Ustaliliśmy, że współpraca odbywać się będzie na podstawie spisanego porozumienia oraz przyjęciu wspólnie uzgodnionego regulaminu. Porozumienie o współpracy ma charakter otwarty
co oznacza, że pozostałe organizacje mogą w każdym czasie przystąpić
do Porozumienia. Teraz jesteśmy na etapie uzyskania akceptacji statutowych organów poszczególnych organizacji a następnie podpisania stosownego porozumienia. Temat ten będzie przedmiotem najbliższego posiedzenia naszego Zarządu związku 2 lutego br. roku. Moim zdaniem inicjatywa jest bardzo interesująca i warta tzw. zachodu. Organizacje związkowe przynależne do różnych central związkowych mają olbrzymią siłę oddziaływania na to co dzieje
się w poszczególnych lokalizacjach pod warunkiem, że nadrzędnym celem będzie pozycja naszych oddziałów w Grupie Kapitałowej. Taka reprezentacja to siła, która zmiecie każdego kto swym działaniem szkodzi rozwojowi naszych zakładów pracy. Łącznie z eko-terrorystami, którzy pod płaszczykiem walki o środowisko naturalne próbują  blokować wszelkie inicjatywy rozwojowe nawet gdy spełniane są europejskie normy  ekologiczne. Przy naszym transgranicznym położeniu nasza inicjatywa może odegrać szczególną rolę. W kolejnych komunikatach poinformuję o dalszym działaniu. Pozdrawiam. J.M.

Nowy Kodeks pracy powstanie w 2018 roku

W 2018 roku czekają nas duże zmiany Kodeksie pracy. Nowe regulacje mają dotyczyć m.in. urlopu wypoczynkowego, umów cywilnoprawnych czy premii pracowniczych. Jednak to nie jedyne zmiany szykowane w kodeksie pracy w 2018 roku.

 Nowy Kodeks pracy powstanie w 2018 roku

W tym celu Rada Ministrów powołała Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Zadaniem Komisji jest opracowanie dwóch projektów ustaw – Kodeks pracy oraz Kodeks zbiorowego prawa pracy. Do Komisji zostało powołanych 14 wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Efekty ich pracy mamy poznać w połowie 2018 roku.

Nowy Kodeks pracy - najważniejsze propozycje zmian:

 • jednolita długość urlopu dla wszystkich - 26 dni lub więcej,
 • urlop do wykorzystania w jednym roku,
 • bezpłatny urlop na żądanie,
 • możliwość brania urlopu na godziny,
 • stały procentowy udział premii uznaniowej,
 • likwidacja umów śmieciowych (umowy zlecenia i o dzieło),
 • domniemanie zatrudnienia dla pracowników samozatrudnionych,
 • równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

przekazania 1% podatku

Witam wszystkich serdecznie. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Organizacji Związkowych zrzeszonych w Ogólnokrajowym Zrzeszeniu Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego. Szanowne Koleżanki  i Koledzy uprzejmie proszę Was o pomoc w formie przekazania 1% podatku dla mojego syna Jakuba Heby na pomoc i ochronę zdrowia. Ograniczony dostęp do specjalistów tj. surdologopedów, fizjologopedów, rehabilitacji ruchowych a także ćwiczeń metodą integracji sensorycznej zmusza nas do korzystania z prywatnych zajęć. Syn ma różne zespoły schorzeń i jest po wszczepieniu do obydwu uszu implantów  ślimakowych, dlatego też wymaga rehabilitacji nie tylko ruchowej ale przede wszystkim słuchu i mowy. Koszt zaledwie jednego zajęcia to wydatek rzędu 50 zł, a w skali miesiąca jest to kilkanaście razy. Dojazdy na zajęcia i do lekarzy specjalistów tj. do Kraków - Prokocim oraz Kajetany pod Warszawą, gdzie wszędzie mamy daleko i jest ich dość sporo też kosztują, dlatego jeszcze raz bardzo was proszę o pomoc za co Serdecznie Dziękuję.

Heba Jerzy Przewodniczący NSMZZ PRC GO S.A

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Dnia 12 grudnia 2017 roku przed spotkaniem wigilijnym odbyło się posiedzenie Zarządu MZZPRC na którym przewodniczący przekazał informacje dotyczące: zakończenia sporu zbiorowego, bieżących działań Związku oraz działań podjętych w Spółkach.  

 W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli członkowie Zarządu, Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Związku Janusza Mańko goście: ks. Aleksander Leszczyński, Dyrektor Elektrowni Turów Piotr Frąszczak oraz Burmistrz Andrzej Grzmielewicz. W świątecznej atmosferze składano sobie serdeczne życzenia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz aby jak najszybciej zostały pozytywnie rozstrzygnięte wszelkie spory i nieporozumienia. 

Każdy z zaproszonych gości złożył świąteczne życzenia wszystkim członkom Związku oraz pracownikom Elektrowni Turów. Dyrektor podkreślił, że najważniejszym dobrem jest pracownik, o którego będzie należycie dbał. W swoim wystąpieniu wspomniał także o wypłacie dodatkowych świadczeń w związku ze zbliżającymi się świętami oraz o układającej się współpracy między związkiem a dyrekcją zakładu. 

 

 

  

 

 

 

Informacja Komitetu Koordynacyjno - Protestującego GK PGE

W dniu dzisiejszym Komitet Koordynacyjno - Protestujący GK PGE podpisał zakończenie sporu zbiorowego zgłoszonego 30 października 2017, których  przedmiotem było wdrażanie projektów Fin Pro i WiFi, bliższe szczegóły podpisanych porozumień przesłane zostaną w kolejnej informacji. Sukcesem strony społecznej jest odstąpienie od ww., projektów które zdaniem strony społecznej zagrażały miejscom pracy w naszych lokalizacja.

 

 

 

 

 

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

informację dot. Pielgrzymki. Jeżeli jesteście zainteresowani proszę o rozpropagowanie załącznika. 

Organizator: TRADE & TRAVEL COMPANY Konsorcjum Polskich Biur Podróży, Łódź

                      Rzymskokatolicka Parafia Św. Marii Magdaleny w Bogatyni

  Informacje -jak najszybciej - do 22 XI, zapisy: Janusz Mańko - 661 960 638  ks. Aleksander Leszczyński - 602 170 961

06 - 14.03.2018,  WYLOT Z POZNANIA,  cena 2905zł +110$ (+ ok. 30$ - 35$ jeśli dojdzie Masada) + około 120zł dojazd Bogatynia - Poznań - Bogatynia 

PROGRAM PIELGRZYMKI

Posiedzenie SRK

14 września w Bełchatowie odbyło się posiedzenie trzech społecznych Rad Konsultacyjnych tj. Wydobycia Wytwarzania i Elektrociepłowni. Dyskutowaliśmy o przygotowywanych do drożenia projektach FIN PRO i WiFi (reorganizacja obszarów księgowości i rachunkowości oraz o negocjacjach dotyczących zmiany porozumienia w sprawie mechanizmu ustalania wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli chodzi o „mechanizm”  to strona społeczna przekazała własny autorski projekt i odbyło się pierwsze spotkanie powołanego zespołu obu stron. Do 20 września pracodawcy  mają się odnieść do tego dokumentu. Czekamy więc na ruch pracodawców. Druga sprawa już trochę cięższy kaliber, bo w  sprawie projektów „dowiedzieliśmy”  się, że strona społeczna bierze udział w jakichś konsultacjach. Strona Społeczna  twierdzi, że szef projektu mówiąc te słowa mija się z prawdą. Uzgodniliśmy tekst oświadczenia ( załącznik). Dzisiaj przewodniczący trzech Rad Społecznych mają wspólnym pismem wystąpić z żądaniem natychmiastowego spotkania z Zarządem PGE S.A. I PGE GiEK S.A..  Będzie opracowany harmonogram działań zgodny z literą prawa. Dalsze działania Stronny Społecznej opiszę w kolejnej informacji. 

PDF-pismo do pobrania

 

Spotkanie Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania

Witam wszystkich.

Niniejszym  chcę poinformować Państwa, że 08.11. 2017r. w Bełchatowie odbyło się spotkanie Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania oraz spotkanie wszystkich reprezentacji związkowych Strony Społecznej w PGE GiEK S.A. PGE Dystrybucja i PGE Energia Odnawialna. Spotkanie Prezydium Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania dotyczyło wspólnych ustaleń w przedmiocie zgłoszonego sporu zbiorowego. Przypomnę, że organizacje związkowe z wymienionych wyżej spółek GK PGE zgłosiły u swoich pracodawców spór zbiorowy oparty na tych samych 3 żądaniach. Są nimi projekty FIN-Pro i Wi-Fi oraz brak konsekwentnego dialogu społecznego – czego dowodem jest niepodjęcie przez pracodawców negocjacji  Porozumienia w sprawie ustalenia wskaźnika wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia. Tym bardziej podkreślamy brak tego dialogu bo przedstawiciele Zarządu PGE na spotkaniu ze stroną związkową w dniu 18 10.2017 roku zobowiązali się publicznie do włączenia się w proces dyskusji i spowodowanie kontynuacji rozmów obu powołanych do rozmów zespołów. Spór zbiorowy został zgłoszony 30.10.2017r. z wyznaczonym terminem zaprzestania kontynuacji realizowania procesów  FIN-Pro i Wi-Fi. Zwołane na wczoraj spotkanie strony społecznej miało na celu koordynację wszystkich działań w prowadzonych sporach z udziałem kancelarii prawniczych. Tak też się stało. Z uwagi na fakt, że pracodawcy nie podzielają naszego stanowiska w zakresie realizacji obu projektów co wiąże się z nie uznaniem zgłoszonych sporów organizacje związkowe wystosują do pracodawców pismo z żądaniem uznania sporów i podjęciem rokowań. W piśmie tym zawarty będzie kalendarz działań ze wskazanymi terminami do przeprowadzenia referendum strajkowego a co za tym idzie w przypadku pozytywnego wyniku referendum – przeprowadzenie strajku ostrzegawczego. Kancelaria prawna przygotuje również stosowne pytania referendalne dla poszczególnych organizacji. Część organizacji ograniczy się do pytań ściśle związanych z żądaniami zgłoszonymi w sporze inne organizacje swoimi pytaniami obejmą inne problemy występujące w danej lokalizacji. Omówiliśmy również problemy z jakimi borykają się pracownicy w poszczególnych oddziałach w szczególności elektrociepłowniach i elektrowniach wodnych. W kolejnym tygodniu t.j. po dacie 13 listopada mamy mieć przygotowane dokumenty z kancelarii prawnych które będą doręczone pracodawcom w oddziałach, zarządom   PGE GiEK S.A. PGE Dystrybucja i PGE Energia Odnawialna oraz zarządowi PGE S.A. Na zakończenie dodam, że na szczeblu PGE GiEK S.A. został powołany Komitet Koordynacyjno – Protestacyjny w skład którego zostałem wybrany z naszej lokalizacji  a w przypadku braku możliwości uczestniczenia w jego posiedzeniu zastępował mnie będzie Andrzej Grzegorowski z ZZI i T . Termin kolejnego spotkania nie został jeszcze wskazany ale Komitet będzie działał w trybie koordynacyjnym dla poszczególnych organizacji związkowych, które weszły w spór zbiorowy.
W tej informacji to tyle na dziś. Kolejne postaram się przekazywać na bieżąco. W kolejnych mailach „za chwilę” prześlę kilka informacji dotyczących pracy Rady Dialogu Społecznego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. To tyle pozdrawiam Wszystkich i proszę o wydrukowanie tej informacji i przekazanie możliwie szerokiej grupie członków naszego związku i nie tylko. Pozdrawiam. J.M.

Akademii z okazji Dnia Energetyka 2017r

W dniu Akademii z okazji Dnia Energetyka 2017r. otrzymaliśmy życzenia z okazji uroczystych obchodów naszego święta. Jeden list gratulacyjny na ręce Prezesa Sławomira Zawady złożył Przewodniczący naszego Zrzeszenia Krzysztof Kisielewski, który przybył na Akademię na zaproszenie prezesa Zawady. Drugi list gratulacyjny otrzymaliśmy od Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia. Pod tym listem podpisała się również Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Dorota Bojakowska. Dzieląc się ta informacją również gratuluję  odznaczonym pracownikom i  życzę wszystkim wszelkiej pomyślności. Pozdrawiam. J.M.

 

 

   

Informacji z posiedzenia Zarządu OZZZ PRC

Koleżanki i koledzy

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie.

W swojej, krótkiej wypowiedzi chciałbym przekazać kilka informacji z posiedzenia Zarządu OZZZ PRC, który odbył się w dniach 18-19.10.2017., było to pierwsze posiedzenie Zarządu po wakacjach( sezon o ogórkowy dobiegł końca i czas zakasać rękawy do pracy).

Po zatwierdzeniu porządku obrad, Przewodniczący Zrzeszenia przystąpił do omówienia działań podjętych od ostatniego posiedzenia Zarządu. Jak wcześniej informowałem, Zjazd Delegatów w jednej z uchwał przyjął nowy Statut Zrzeszenia , w trakcie obrad , przewodniczący Zrzeszenia poinformował, iż nowo uchwalony Statut został zarejestrowany i na dzień dzisiejszy jest obowiązujący i reguluje działalność OZZZPRC (treść Statutu została  zamieszczona na naszej stronie internetowej).  Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z kontroli, która została przeprowadzona w biurze Zrzeszenia w Puławach, z którego wynika , iż Zrzeszenie posiada płynność finansową, wydatki są zgodne z przyjętym preliminarzem. Zwrócono uwagę na wpływy ze  składek, zobligowano przewodniczących Sekcji do wyjaśnienia niepłacenia składek przez poszczególne organizacje( w przypadku naszej Sekcji zalegają ze składkami koledzy z Bełchatowa).

Kolejnym tematem było omówienie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego  Forum ZZ.Kolega   R. Michalski – sekretarz RDS przedstawił propozycję Prezydenta RP w sprawie konsultacji ze wszystkimi  centralami związkowymi zmian w Konstytucji, przekazał również informacje na temat  projektu  podziału  ośrodków w ramach Funduszu Wczasów Pracowniczych Delegatom, gdzie FZZ powinno przypaść 22% udziałów.

Następnie omówiono pracę Komisji Statutowej , która ma opracować wspólny regulamin (ramowy) dla wszystkich Sekcji Branżowych ( jeśli ktoś z koleżanek i kolegów chciałby włączyć  się do prac komisji proszę o zgłoszenie się do biura MZZPRC w El. Turów).

Kolejnym tematem był omówienie wykonania uchwał podjętych w trakcie Zjazdu Delegatów, między innymi chwały mówiącej o podjęciu działań w celu ujednolicenia wykazu stanowisk pracy  w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze . Następnie omówiono działalność strony internetowej Zrzeszenia i wydawnictwa dwumiesięcznika „Zmiany”.  

 Po podjęciu uchwał przedstawionych trakcie posiedzenia  i przedstawieniu aktualnej sytuacji w poszczególnych Sekcjach zamknięto posiedzenie Zarządu OZZPRC.

Na koniec  Przewodniczący Zrzeszenia kolega Krzysztof Kisielewski podziękował Dyrekcji PGE GiEK  S.A. Oddział Elektrownia Turów  oraz Zarządowi MZZPRC w Elektrowni Turów za zaproszenie na obchody 55-lecia Elektrowni Turów i Dnia Energetyka.

Przewodniczący Sekcji Elektrowni na Węgiel Brunatny

 1. Tokarski

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.

W niedzielę 24 września 2017 roku Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów organizuje doroczny Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Turniej organizowany jest w ramach obchodów Dnia Energetyka 2017.  Rozgrywki – dzięki uprzejmości Spółki SOLPET - odbędą się w Restauracji Parkowa w Bogatyni. Początek Turnieju o godz. 9.00

Tradycyjnie Turniej organizujemy przy nieodzownej pomocy i współudziale z Uczniowskim Klubem Sportowym ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni.

Informacje szczegółowe w załączonym Programie Turnieju, na plakatach i w Regulaminie.

                                                           

                                                                                                                                                                                               Serdecznie zapraszamy – MZZPRC w Elektrowni Turów

 

Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów!

W niedzielę 24 września 2017 roku został rozegrany Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów Organizatorem Turnieju był Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów. Turniej zorganizowany został w ramach obchodów Dnia Energetyka 2017. Rozgrywki - dzięki uprzejmości Spółki Solpet - odbyły się w Restauracji Parkowa w Bogatyni. Turniej tradycyjnie rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund a udział w nim wzięło udział 39 zawodniczek i zawodników. Nie tradycyjnym był niestety zbieg turniejów, bo równolegle odbyły się szachowe mistrzostwa województwa dolnośląskiego i sporo osób z UKS pojechało do Wrocławia reprezentować Bogatynię.

W organizacji Turnieju pomógł nam Uczniowski Klub Sportowy ze Szkoły Podstawowej nr III w Bogatyni. Głównym sponsorem i fundatorem większości nagród był Dyrektor PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów.

Informuję, że sponsorami Turnieju były również działające w naszej lokalizacji spółki: EPORE  i PTS „Betrans" Sp. z o.o. To dzięki sponsorom mogliśmy zakupić wartościowe nagrody rzeczowe dla wszystkich zawodników. Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów bardzo gorąco dziękuje za ten sponsoring. Dziękujemy również za upominki reklamowe, które cieszyły się dużym zainteresowaniem młodszej grupy uczestników. Pozostałe nagrody - w tym nagrody pocieszenia -ufundowane zostały przez: Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego w Elektrowni Turów.

Catering zapewniła nam Spółka „Solpet" oraz Spółka MegaSerwis z Bogatyni. W przerwach między kolejnymi rundami zawodnicy mogli posilić gorącym posiłkiem a pragnienie ugasić pysznym sokiem. Wszak wysiłek umysłowy też wyczerpuje. Młodsza część zawodników preferowała słodycze, których również nie zabrakło dzięki hojności wyżej wspomnianej Spółki MegaSerwis.

Zwycięzcą Turnieju został Adrian Grześków z Uczniowskiego Klubu Sportowego El-Tur -SP III w Bogatyni. Drugie miejsce zajął Przemysław Dudek trzecią lokatę wywalczyła zwyciężczyni ubiegłorocznego turnieju Ola Czarniecka. Miło nam i składamy w imieniu Dyrektora Oddziału Pana Piotra Frąszczaka serdeczne gratulacje.

O turnieju można powiedzieć, że dzięki hojnym sponsorom został zorganizowany na wysokim poziomie. O zawodnikach, że są to wysokiej klasy mistrzowie szachownicy. Większość zawodników to wychowankowie byłej Sekcji szachowej MKS „Granica Bogatynia" i obecnego UKS El-Tur SP - 3. Sędziował nam opiekun UKS El-Tur SP - 3 sędzia i trener szachowy Pan Waldemar Gałażewski. Organizatorzy dokonali otwarcia Turnieju życząc wszystkim zwycięstwa i zdobycia cennych . Życzenie to spełniało się w trakcie rozgrywek, bowiem każdy uczestnik otrzymał nagrodę a niektórzy dubeltową. Oprócz nagród zawodnicy otrzymali upominki reklamowe Oddziału Elektrownia Turów i naszego związku zawodowego. Wręczyliśmy upominek dla najmłodszego uczestnika a był nim Damian Król i i najstarszego Pana Kazimierza Morawskiego.

Miło było nam patrzeć na uśmiechnięte i zadowolone miny zwłaszcza najmłodszych zawodników. W imieniu zawodników sponsorom i organizatorom Turnieju podziękował Pan Tadeusz Okorski. Sami zaś zawodnicy gromkimi brawami podziękowali wszystkim sponsorom za cenne nagrody a naszemu związkowi za organizację Turnieju.

Jak zwykle rozstaliśmy się słowami do zobaczenia za rok na kolejnym turnieju z okazji DNIA ENERGETYKA 2018 ROKU

Lista Startowa-Winiki

 

Sprawozdanie PDF

    

 

 

 

Z kalendarza…

Z kalendarza…

 W 1959 roku rozpoczęto stawianie pierwszych słupów pod montaż urządzeń elektrowni Turów, a  w Turoszowie koparki wybrały pierwszy nakład pod budowę nowego wyrobiska Turów II. Nazwa Turów odnosi się do nieistniejącej wioski, na której terenie wybudowano kopalnię. Termin oddania pierwszego bloku do eksploatacji zostały wyznaczony na drugą połowę 1962 roku natomiast całej elektrowni na 1966 roku. Z tym że pierwotnie zakładano budowę sześciu bloków energetycznych o mocy 200 megawatów każdy. W drugim etapie poszerzono elektrownie o budowę kolejnych bloków jak i budowę całej elektrowni. Zakończono 30 grudnia 1971 roku. Z naszego worka płynęło do Polski dwa tysiące megawatów, do czasu budowy elektrowni w Bełchatowie nasza elektrownia Turów była największa w kraju, a na węgiel brunatny również w Europie.

 

 

 

 

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption