Text Size
poniedziałek, styczeń 18, 2021
 • war_5.jpg
 • war_1.jpg
 • war_7.jpg
 • war_2.jpg
 • war_6.jpg
 • warsz0124.jpg
 • war_8.jpg
 • mzzprc2.jpg
 • warsz012.jpg
 • warsz0130.jpg
 • war_3.jpg

Posiedzenie Zarządu MZZ PRC

Niniejszym informuję, że 22 lutego br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu naszego związku. Posiedzenie Zarządu odbyło się przy udziale Komisji Rewizyjnej związku w pełnym składzie. Na posiedzeniu  obecnych było 14 członków Zarządu. To stanowiło kworum, Zarząd mógł podejmować wiążące uchwały, przede wszystkim te dotyczące działalności Zarządu związku w minionym roku.

Tradycyjnie głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności związku w 2018 roku. Członkowie Zarządu zapoznali się z przygotowanym sprawozdaniem finansowym oraz z informacją statystyczną odzwierciedlającą ilość udzielonych zasiłków statutowych, dofinansowań na imprezy wydziałowe, ilość odwiedzin członków związku w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim powyżej 14 dni. Ponadto w ujęciu statystycznym przedstawiono inne informacje takie jak ilość udzielonych pożyczek, średnią składkę, ilość członków związku u wszystkich pracodawców. Wszystkie te czynności  były przedmiotem działań Prezydium, Zarządu i samego biura związku. 

Po nowelizacji Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dane statystyczne będą przekazane do Urzędu Skarbowego jako obligatoryjne informacje dodatkowe do składanego zeznania podatkowego za 2018 rok. Na podstawie tych dokumentów oraz pozytywnej oceny pracy - przewodniczącego związku i sekretariatu biura - przez członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Związku,  Zarząd  Uchwałą - podjętą jednogłośnie - zatwierdził sporządzone przez Przewodniczącego związku sprawozdanie finansowe za 2018r. Sprawozdanie to będzie przedłożone wszystkim Delegatom na sprawozdawczym Zebraniu Delegatów naszego związku. Jednocześnie będzie ono podstawą do udzielenia absolutorium.

Również w formie uchwały podjętej jednogłośnie został zatwierdzony tegoroczny plan działalności finansowej. Kolejne uchwały Zarządu dotyczyły sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz przygotowania zeznania podatkowego do Urzędu Skarbowego. Do daty zwołania posiedzenia Zarządu Komisja nie dokonała jeszcze kompleksowej kontroli dokumentacji administracyjnej i finansowej. Komisja ma czas do przeprowadzenia takiej kontroli przed zwołaniem Zebrania Delegatów. W tym miejscu przypomnę, że członkowie Komisji Rewizyjnej są zapraszani na każde posiedzenie Zarządu i na bieżąco uczestniczą w nadzorze nad działalnością i Prezydium Zarządu i Zarządu. Przewodniczący Komisji poinformował mnie, że w najbliższym czasie wskaże termin zwołania Komisji Rewizyjnej celem dokonania kompleksowej kontroli prowadzonej dokumentacji. Podjęliśmy również  decyzję w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla różnych przedsięwzięć organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia, które się do nas jako do związku zawodowego o taką pomoc corocznie zwracają. Aby nie cedować tych decyzji na posiedzenia Prezydium zdecydowaliśmy, że podejmiemy taką uchwałę odnosząc się do zdarzeń lat ubiegłych. Podkreślę w tym miejscu, że staramy się pomagać w organizowaniu takich imprez jak zawody sportowe, turnieje, rajdy, zawody  wędkarskie i inne wydarzenia w których biorą udział  dzieci i nasze dotacje są na dzieci  ukierunkowane. Stąd też nasza  decyzja o wsparciu imprez organizowanych z okazji Dnia Dziecka. 

W zbiorczej uchwale dot. dofinansowań znalazł się również punkt dotyczący upominków dla wszystkich Pań z naszego związku z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet. Tradycyjnie będzie to karta upominkowa o wartości 100,00 zł każda do marketu kosmetycznego. Można by rzec – drogie Panie nie żałujcie sobie! Kwota może nie oszałamia, sądzę jednak, że po pierwsze - tradycja a po drugie pamięć jest „droższa od pieniędzy”.

Kolejnym tematem omawianym na posiedzeniu była polityka płacowa i działalność naszych przedstawicieli w Społecznej Radzie Konsultacyjnej Wytwarzania i Międzyzwiązkowego Zespołu Konsultacyjnego Kopalni i Elektrowni Turów. Poinformowaliśmy członków Zarządu, że z inicjatywy przewodniczącego związku „Solidarność” z Elektrowni Turów zostaliśmy wykluczeni razem ze związkiem Inżynierów i Techników z gremium o nazwie SRKW. Związek zawodowy, który walczył o pluralizm swą inicjatywą pokazał swą butę i uważa, że nie mamy prawa mieć przedstawicielstwa w SRKW, bo powołaliśmy Międzyzwiązkowy Zespół. Jeszcze bardziej to śmieszne, bo organizacje związku „Solidarność” w Grupie PGE G i EK S.A.  powołały strukturę międzyzakładową jako Komitet Koordynacyjny i nie wykluczyły się z SRKW. Myślę, że osłabiło to Stronę Społeczną samej SRKW. Ciekawostką jest to, że na posiedzeniu Społecznej Rady organizacje w niej skupione nie były jednomyślne. Bełchatów wstrzymał się od głosu, Opole i Dolna Odra były podzielone. Związki z Turowa reprezentowane przez pracowników Eltur Serwis były za wykluczeniem. W obliczu złej sytuacji finansowej swojego Pracodawcy liderzy związkowi bawią się w politykę. Gratuluję obu Panom dobrego humoru i współczuję zarazem, że nie mogą być niezależni i samo stanowić choć niezależność mają w nazwie organizacji.  Czas pokaże owoce tej manipulacji a historia ją oceni. 

W sprawach płacowych odbyliśmy spotkanie z pracodawcą 25 stycznia, na którym Pracodawca poinformował wszystkie organizacje o prognozowanym wskaźniku wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w Grupie Kapitałowej na podstawie obowiązującego Porozumienia zawartego ze Stroną Społeczną w 2012 roku. Na tym spotkaniu omówiono również zmiany w ustawie o związkach zawodowych i obowiązkach pracodawców i związków zawodowych w zakresie informacji dot. reprezentatywności. Są organizacje, które żądają od pracodawcy informacji dotyczącej innych organizacji związkowych.  Pracodawca nie mogąc odmówić udzielenia tych informacji zasięga wiedzy od tej organizacji, której sprawa „zaspokojenia ciekawości” dotyczy. W naszym Oddziale uzgodniliśmy, że organizacje związkowe udzielą pracodawcy informacji dotyczącej, ilości członków związku zatrudnionych u wszystkich pracodawców zatrudniających pracowników, którzy należą do związku zawodowego, wskażą liczbę osób chronionych na podstawie przepisów ustawy oraz wskażą metodę czy zasadę określoną w ustawie użytą do ustalenia tej liczby. Ponadto jako jeszcze członek Prezydium SRKW poinformowałem obecnych na spotkaniu o inicjatywie członków prezydium SRKW (mimo, że jest to kompetencja całej SRKW) dotyczącego jednolitego wystąpienia związków zawodowych we wszystkich Oddziałach z żądaniem płacowym. Moim celem było nie zamykanie się z uzgadnianiem tej polityki w tamtej dacie. Wzór pisma otrzymałem pocztą elektroniczną. We wzorze była propozycja wystąpienia o wzrost wskaźnika o 4% + wskaźnik inflacji. Już pierwsze wystąpienia w Oddziałach kopalni zawierały żądanie 5% + inflacja. Żądania zostały wysunięte przed posiedzeniem plenarnym Społecznej Rady, która jest kompetentna w zakresie ustalania polityki płacowej na poziomie PGE GiEK. Mimo to wystąpiliśmy do Pracodawcy z takim wnioskiem. Autor wzoru pisma przywołał porozumienie z roku ubiegłego,  które niektóre organizacje prowadząc dialog społeczny podpisały i wynegocjowały wyższy od przyjętego wcześniej wskaźnik wzrostu płac. Pracodawca odpowiedział wszystkim organizacjom w Oddziale, że zasady polityki płacowej mamy określone w Układzie Zbiorowym. Od tego czasu nic się nie zadziało. Z uwagi na wykluczenie naszego związku ze Społecznej Rady wątek ten dla naszego związku jest zamknięty. Niemniej jednak nie będziemy obojętni na politykę płacową i jako Międzyzwiązkowy Zespół wystąpiliśmy do Zarządu PGE S.A  z żądaniem zorganizowania spotkania na którym omówimy między innymi politykę płacową obejmująca również spółki zależne i nadzorowane w naszej lokalizacji. Również w Eltur Serwis. W piśmie przedstawiamy konkretne żądanie. ( w załączeniu)

Ostatnią kwestią omawianą na tym posiedzeniu była sytuacja w branży energetycznej, a konkretnie sprawa dotyczy ponadzakładowego układu zbiorowego. Liderzy niektórych organizacji związkowych tak się uaktywnili, że powołany aż został komitet protestacyjny - Ogólnopolski komitet. Sprawa ma charakter polityczny nie będę opisywał tego wątku, ale nie byłbym sobą gdybym nie stwierdził, że „ za poprzedniej koalicji rządzącej” żadnemu liderowi związkowemu - z tych aktywnych teraz - nie przyszło do głowy, aby zaprotestować stanowczo jak premier (ówczesny premier) likwidował dialog w komisji trójstronnej a pracodawcy próbowali Ponadzakładowy Układ Zbiorowy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego wypowiedzieć lub zawiesić jego przepisy. Żaden z nich nie wystąpił z inicjatywą reaktywowania Układu w czasie rządów poprzedniej antypracowniczej
i antypolskiej koalicji przypadkowo nazwanej rządzącej. 

Na zakończenie wstępnie ustaliliśmy datę Zebrania Delegatów. Z uwagi na wybory  w PPE,  członka Zarządu Spółki oraz uzupełniające do rady nadzorczej Spółki przyjęliśmy datę 8 kwietnia 2019r. Szczegóły w innym trybie. Na dzisiaj to wszystko co miałem do przekazania. Życzę miłej lektury. Pozdrawiam. J.M. 

 

zebranie1 zebranie2

Pismo MZK

 

 

Zaostrzenie norm emisyjnych

Jeśli weźmiemy pod uwagę planowane zaostrzenie norm emisyjnych, to połowę polskich elektrowni należałoby zamknąć do 2035 r. Zdaniem specjalistów zużycie infrastruktury energetycznej nie musi jednak być dla naszego kraju zagrożeniem, lecz szansą. Bo skoro i tak musimy modernizować energetykę, to możemy sięgać po najnowsze technologie.

Benham, mała miejscowość w Kentucky. Niegdyś była to tętniąca życiem górnicza osada, ale dziś mieszka tam zaledwie około 500 osób. Prawdopodobnie mieściną nikt by się nie zainteresował, gdyby nie tamtejsze muzeum węgla. Otóż na dachu muzeum montowane są panele słoneczne, dzięki którym mają spaść koszty zużywanego przez muzeum prądu. Odnotowała to Associated Press, jedna z największych agencji informacyjnych na świecie, zauważając, że to symbol odejścia od węgla jako głównego surowca energetycznego stanu. Teraz będzie nim gaz. Węgiel nie straci roli najważniejszego surowca energetycznego świata ani dziś, ani w ciągu najbliższych lat. Ale jak szacuje Międzynarodowa Agencja Energii, wzrost zapotrzebowania zacznie zwalniać już w najbliższych pięciu latach. Będą odpowiadać za to Chiny i Stany Zjednoczone oraz odnawialne źródła energii i rewolucja łupkowa. Chiny, które swój skok gospodarczy zasilały energią z węgla zapłaciły za nią ogromną dewastacją środowiska. Dziś w Państwie Środka co pół godziny instaluje się turbinę wiatrową. Kraj ten jest liderem w rozwoju energetyki solarnej.

Czytaj więcej: Zaostrzenie norm emisyjnych

Niemcy spalają blisko połowę węgla, jaki spala się w całej UE.

Prof. Jędrysek: Niemcy spalają blisko połowę węgla, jaki spala się w całej UE. Ale dzięki propagandzie to nas uważa się za ekologicznego „brudasa”

 wPolityce.pl: W wywiadzie dla portalu „Cire.pl” stwierdził pan, że to Niemcy, a nie Polska jest największym ekologicznym „brudasem”. Mariusz – Orion Jędrysek: Tak, pod względem zużywania węgla brunatnego na pewno. Nasi sąsiedzi spalają blisko połowę tego typu węgla, jaki spala się w całej Unii Europejskiej.

A czy węgiel brunatny jest bardziej niebezpieczny dla środowiska, czy kamienny? Owszem, uważa się, że to bardziej brudne paliwo. Ma więcej zanieczyszczeń, pozostawia więcej popiołu, tylko około połowa jego masy to pierwiastek węgiel itd.

Czytaj więcej: Niemcy spalają blisko połowę węgla, jaki spala się w całej UE.

Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Uprzejmie przekazuję wniesiony, na podstawie art. 118 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, a także na podstawie art. 32 ust. 1 regulaminu Sejmu, obywatelski projekt ustawy.

W załączniku przesyłam projekty ustaw będące przedmiotem opiniowania przez partnerów społecznych i Radę Dialogu Społecznego. O trybie legislacyjnym i jego efektach poinformuję w odrębnym komunikacie.

 - Projekt ustawy Emerytura bez podatku.pdf

PGE, została wyróżniona "Nowym Impulsem 2018" za budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Elektrociepłowni Rzeszów. 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, została wyróżniona "Nowym Impulsem 2018" za budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Elektrociepłowni Rzeszów. 

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 26 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas Nowego Przemysłu Expo. W imieniu PGE GiEK nagrodę odebrał Grzegorz Gilewicz, dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów, na terenie której budowana jest instalacja. - To bardzo ważna inwestycja dla wszystkich mieszkańców Rzeszowa i całego regionu. Jest ona zarówno uzupełnieniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi miasta, jak i okolicznych gmin, i doskonale wpisuje się w innowacyjny charakter stolicy Podkarpacia - powiedział Grzegorz Gilewicz, dyrektor PGE GiEK Oddział Elektrociepłownia Rzeszów, dziękując za przyznaną nagrodę i gratulując pozostałym nominowanym oraz wyróżnionym. - To dzięki ITPOE poprawi się jakość powietrza w mieście, ponieważ nasza instalacja podlegać będzie odrębnym, znacznie bardziej restrykcyjnym przepisom dotyczącym emisji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, ITPOE spełni z nawiązką te wymagania - dodał dyrektor Elektrociepłowni Rzeszów.Proces termicznego przetwarzania odpadów komunalnych odbywać się będzie w oparciu o sprawdzoną na świecie technologię z zastosowaniem kotła rusztowego, spełniającą wszystkie restrykcyjne normy ochrony środowiska i konkluzje BAT, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. Dotychczas powstała tylko jedna linia technologiczna, jednak istnieje możliwość rozbudowy zakładu i wzrostu przepustowości instalacji do 180 tys. ton odpadów rocznie. ITPOE to jedna z najnowocześniejszych w Europie instalacji tego typu. Ta inwestycja pozwala także na wejście GK PGE w nowy obszar biznesowy energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych. Przyczynia się również do dywersyfikacji miksu paliwowego Grupy. Zadaniem instalacji jest spalanie ok. 100 tysięcy ton odpadów rocznie z możliwością rozbudowy o drugą linię technologiczną, a przy okazji także produkcja energii elektrycznej i ciepła zasilającego miejską sieć ciepłowniczą. Tym samym, Rzeszów dołącza do grona nowoczesnych europejskich miast, w których działają innowacyjne instalacje przetwarzania odpadów odzyskujące energię - podkreślił Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK. Moc nowej instalacji pokryje 100 proc. zapotrzebowania mieszkańców Rzeszowa na podgrzanie wody. Poza częścią technologiczną, wkrótce zostanie udostępniona także ścieżka edukacyjna, adresowana szczególnie do dzieci i młodzieży z podkarpackich szkół. Będzie można nie tylko zapoznać się z działalnością zakładu i poznać specyfikę procesów zachodzących na każdym etapie funkcjonowania instalacji, ale i skorzystać z dużej sali warsztatowej, gdzie będą się odbywać zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci, młodzieży i studentów dotyczące prawidłowego gospodarowania odpadami.

Czynności podejmowane i wykonywane w zakresie stosowania reguł RODO

Witam Wszystkich adresatów. 

W związku z wprowadzaniem nowych zasad i ujednolicenia sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej w załączniku przesyłam Państwu informację dotyczącą stosowania reguł RODO w odniesieniu do członków naszego związku. Jednocześnie informuję, że Prezydium Zarządu naszego związku podjęło stosowną uchwałę  dotyczącą ustanowienia MZZPRC w Elektrowni Turów administratorem danych osobowych członków związku. Czynności podejmowane i wykonywane w zakresie stosowania reguł RODO będą dokonywane przez osoby z kierownictwa związku zgodnie z postanowieniami Statutu w odniesieniu do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli. Ponadto sukcesywnie ( w trakcie Państwa wizyt w biurze związku)będziemy odbierać od Państwa oświadczenia o zapoznaniu się z załączoną informacją. Pozdrawiam. J.M.

Ps. Proszę w miarę możliwości rozpropagować niniejszą informację wśród członków naszego związku, którzy nie mają dostępu do poczty elektronicznej. Informacja ta jest zamieszczona w linku poniżej.

 Plik do pobrania

 

 

 

 

Odznaczenia państwowe dla ludzi branży energetycznej w 100-lecie niepodległości

Wysokie odznaczenia państwowe oraz resortowe wręczono w czwartek w Warszawie w czasie uroczystości Polska Energia w 100-lecie Niepodległości. Odebrali je ludzie związani z energetyką, branżą chemiczną, paliwową i gazową.

Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy przyznano cztery złote Krzyże Zasługi oraz kilkanaście srebrnych i brązowych. Wręczyła je doradca prezydenta Marta Gajęcka.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski wręczył również kilkadziesiąt honorowych odznak resortowych "Za zasługi dla energetyki", "Za zasługi dla górnictwa RP" i "Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego".

Otwierając uroczystość Tchórzewski podkreślił, że setna rocznica odzyskania niepodległości jest także 100-leciem istnienia polskiego sektora energetycznego. Zauważył jednak, że energetyka musi cały czas patrzeć w przód dalej niż inni, żeby zapewnić energię konieczną do rozwoju kraju.

"Patrząc wstecz, w te 100 lat historii widzimy, że jesteśmy branżą, która nadaje ton innowacjom, która najszybciej się rozwija. (...) Składamy hołd przeszłości, ale jako sektor chcemy patrzeć w przyszłość" - mówił minister. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślał z kolei, że Polska ma pomysł na transformację energetyczną i realizuje tę wizję z całą stanowczością. "Możemy dziś z całą mocą powiedzieć, że nasze bezpieczeństwo energetyczne wzrasta dzięki państwa wytężonej i bardzo trudnej pracy. Odznaczenia to najlepszy dowód, że dobrze wykonujecie obowiązki, a wasza praca jest doceniana" - dodał Kuchciński. Premier Mateusz Morawiecki, w liście odczytanym przez szefa gabinetu politycznego premiera Marka Suskiego napisał, że branża pozostaje strategicznym sektorem, realizując ambitne cele rozwojowe. Morawiecki zauważył też w liście, że repolonizacja strategicznych aktywów, modernizacja i budowa kolejnych bloków to cele, które mają zagwarantować dostawy energii. Wśród innych ważnych celów wymienił też rozwój energetyki obywatelskiej i elektromobilności oraz stabilność finansową spółek. Suski oceniał z kolei, że polska energetyka dokonała wielkiego skoku, a zwracając się do Tchórzewskiego stwierdził, że polska energetyka jest w dobrych rękach.

źródło https://www.cire.pl/item,169323,1,0,0,0,0,0,odznaczenia-panstwowe-dla-ludzi-branzy-energetycznej-w-100-lecie-niepodleglosci.html

Baranowski: rynek mocy to najtańszy sposób zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego 


Na ostateczny kształt rynku mocy może wpłynąć   unijne rozporządzenie w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej. - Z perspektywy PKEE najistotniejszym obszarem podczas negocjacji rozporządzenia będą przepisy dotyczące stosowania limitów emisyjności dla kontraktów na dostawę mocy zawieranych po dacie wejścia w życie rozporządzenia oraz ochrony całego okresu realizacji kontraktów, które zostaną zawarte w ramach trzech aukcji do końca tego roku - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Henryk Baranowski, prezes PKEE i szef PGE.

Centralizując proces rywalizacji o kontrakty na rynku mocy PGE podpisze dziś na PGE Narodowym wewnątrzgrupową umowę w tej sprawie. Wydarzenie to jest okazją do wywiadu, jaki prezes PGE Henryk Baranowski udzielił "Parkietowi".
 
 
źródło cire

Rozmowa z Piotrem Frąszczakiem, prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA

Rozmowa z Piotrem Frąszczakiem, prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA

P FO priorytetach i wyzwaniach stojących przed Kogeneracją opowiada Piotr Frąszczak, prezes  zarządu Kogeneracji. Wywiad przeprowadzony dla czasopisma "Energia" wydawanego przez Agencję Promocji Energii. Jak działania Kogeneracji wpisują się w założenia ogłoszonej w grudniu 2017 r. Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE?

PF: Strategia Ciepłownictwa mówi o czterech kluczowych celach: zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi w co najmniej 2/3 lokalizacji PGE Energia Ciepła do roku 2023, budowie 1000 MW nowych mocy elektrycznych w kogeneracji do 2030 roku, wzroście udziału paliw niskoemisyjnych w miksie paliwowym PGE Energia Ciepła do 50% do 2030 roku oraz redukcji wydatków remontowych źródeł wytwórczych o 10% do roku 2023 w stosunku do 2017. Kogeneracja realizuje tę Strategię poprzez budowę lokalnych systemów kogeneracyjnych oraz modernizację istniejących również źródeł tak, by spełniały one w długoletniej perspektywie mające wejść w życie normy unijne. Rozszerza swoją sieć ciepłowniczą w celu pozyskania nowych klientów, działając też w ten sposób na rzecz likwidacji niskiej emisji. Także budowa nowej elektrociepłowni w Siechnicach jest przykładem realizacji tej Strategii. 

PF: Budowa nowych urządzeń wytwórczych w Siechnicach, gdzie posiadamy nasz drugi po Wrocławiu zakład, Elektrociepłownię Czechnica, to z pewnością najpilniejsze zadanie. Pod koniec kwietnia br. Komitet Sterujący Grupy PGE wyraził zgodę na wyłonienie firmy do realizacji studium wykonalności dla tego projektu. Spośród zaproponowanych dwóch scenariuszy inwestycji zostanie ostatecznie wybrany ten jeden docelowy. Nowa elektrociepłownia będzie nowoczesnym, przyjaznym środowisku źródłem ciepła, które zostanie zbudowane w oparciu o najnowsze technologie. Nowa Czechnica to teraz dla Kogeneracji kluczowy projekt, tym bardziej, że obecny zakład może pracować istniejącymi urządzeniami, na bazie derogacji ciepłowniczych, zaledwie do końca 2022 roku. 

Nowa Czechnica to kolejna proekologiczna inwestycja Kogeneracji. Przed dwoma laty w Elektrociepłowni Wrocław z sukcesem zostały zrealizowane projekty, pozwalające na spełnienie rygorystycznych norm środowiskowych unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych oraz znacznie poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu - instalacje odsiarczania i odazotowania kosztowały w sumie 330 mln zł.

Czytaj więcej: Rozmowa z Piotrem Frąszczakiem, prezesem zarządu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja...

Związki Zawodowe

joomla slideshow with caption